RALLA produkter, de elektroniska verktygen samt innehållet i utbildningarna och coachningarna är baserade på två doktorsavhandlingar. De har utvecklats under de senaste tio åren tillsammans med yrkesmänniskor inom fostran och rehabilitering.

 I förskolepedagogikens föränderliga verksamhetsmiljö finns ett behov av verktyg som å ena sidan stöder barnets och barngruppens kunskaps- och uppväxtmål och å andra sidan underlättar yrkesmänniskornas anteckningsarbete på daglig basis. RALLAs Verktyg för observation av kamratskaps- och lekfärdigheter™ erbjuder en forskningsbaserad och tillförlitlig metod för upprättandet av uppväxtmål för barnet.

Vi erbjuder sakkunnigt stöd för identifieringen av barnets individuella styrkor och för upprättandet av en plan för förskolepedagogiken och rehabiliteringen genom att producera elektroniska verktyg för yrkesmänniskor inom barnomsorgen och rehabiliteringen.

RALLAs Verktyg för observation av kamratskaps- och lekfärdigheter™ har utvecklats för främjande av både barnets och hela barngruppens positiva utveckling. Målet är att de insikter och konkreta tips som tagits fram med hjälp av verktygen ska ge yrkesmänniskan forskningsbaserad information och konkreta tips för det dagliga pedagogiska arbetet. På så sätt bidrar RALLA till att stärka en positiv atmosfär i gruppen samt till att förebygga mobbning och utslagning.

Verktygen är avsedda att användas både för bedömning av det individuella stödbehovet och för planering av hela barngruppens verksamhet. Utvecklingen av lek- och kamratskapsfärdigheterna stärker på så sätt hela barngruppens verksamhet. Samtidigt erbjuder RALLA verktyg och ett gemensamt språk för de yrkesmänniskor som arbetar med barn med särskilda stödbehov. Med hjälp av en bedömning som är baserad på barnets individuella styrkor och utvecklingsobjekt kan man på ett mer systematiskt sätt nå de barn som behöver tidigt eller särskilt stöd.

För att implementera de nya verktygen kan ny slags kunnande behövas. Vi erbjuder olika slags utbildnings- och coachingpaket samt konsulttjänster för implementeringen av verktygen. Läs mer om vårt utbud eller fråga oss.

Kontakta oss