Förskolepedagoger


RALLA-tjänsten hjälper dig att observera barnet i dagliga leksituationer och dess deltagande i gruppens verksamhet på ett tillförlitligt och systematiskt sätt.

För barnets individuella plan för förskolepedagogiken behövs information om barnets intressen, färdigheter och eventuella svårigheter i inlärningen.

Från fri observation till systematisk bedömning

I praktiken är de uppgifter som antecknas i planen för förskolepedagogiken ofta baserade på fria iakttagelser i vardagen, som ofta är slumpmässiga och förknippade med den person som gör dem. Bedömning bör dock inte göras slumpmässigt. Genom att använda systematiska, forskningsbaserade bedömningsmetoder och systematiskt analysera informationen blir bedömningen av barnets färdigheter och stöd tillförlitligt, enhetligt och jämställt.

Förskolan som barnets vardagsmiljö

Som förskolepedagog utför du ditt arbete i barnens vardag och du tillbringar en stor del av barnets dagliga vakna tid med barnen. Du sitter i främsta raden för att observera barnets styrkor och eventuella stödbehov. Genom att observera och systematiskt bedöma leken och kamratskapsfärdigheterna kan du planera och genomföra ett målinriktat pedagogiskt arbete.

En tillförlitlig bedömning hjälper dig att initiera och föra samtal om barnets eventuella utmaningar samt sätta upp mer specifika mål för uppväxten och lärandet i samarbete med föräldrarna.

RALLA-tjänsten erbjuder tillförlitliga och forskningsbaserade verktyg för alla förskolepedagogers arbete.

KONTAKTA OSS