Experter


Tjänster som tas till barnets närmiljö gör det möjligt att öva på många olika slags färdigheter i den naturliga omgivningen.

RALLA-tjänsten erbjuder verktygen för rehabiliteringen av barn och stöd för uppväxten i barnets vardag.

God vård- och rehabiliteringspraxis framhäver tjänster som tas till barnets och familjens vardag. Särskilt stöd och rehabilitering ska alltid utgå från möjliggörandet av barnets delaktighet. Hos barn i förskoleåldern betyder detta i synnerhet att barnet får delta i lek och öva på kamratskapsfärdigheterna, men även att barnet lär sig de färdigheter som krävs för att ta hand om sig själv.

När målsättningarna för fostran och rehabiliteringen riktas mot barnets inlärning av deltagande och vardagsfärdigheter, ska även metoderna för bedömning och interventioner vara riktade mot barnets naturliga verksamhet och deltagande. Utvecklingen av barnets färdigheter bör också följas upp med tillförlitliga mätare av deltagandet.

Målinriktat stöd för vardagen, i samarbete

Målsättningarna för fostran och förskolepedagogiken ska avtalas tillsammans med barnet och familjen och alla parter ska binda sig till dem. Det är viktigt att de verktyg som används hjälper till att lyfta fram speciellt sådana utmaningar som finns i vardagen. Med hjälp av RALLA-tjänsten kan man synliggöra barnets utmaningar i leken och kamratskapsfärdigheterna. Programmets sammanfattnings-, färdighets- och målsättningsrapporter för utskrift hjälper i att planera stöd- och rehabiliteringsåtgärder för barnets vardag.

Jämlika möjligheter för delaktighet

En bra rehabilitering ska vara jämlik och rättvis. Vi behöver gemensamma kriterier för att fastställa stödbehovet. RALLA-tjänstens sammanfattningsrapport ger forskningsbaserade kriterier som visar när barnet behöver tidigt och särskilt stöd i sitt övande av lek- och kamratskapsfärdigheterna.

Genom att observera leken och delaktigheten i verksamheten med kamrater kan vi på bästa sätt peka ut barnets stödbehov.

Kontakta oss