RALLA-tiimi


Suomessa tehdään laadukasta tutkimustyötä lasten ja nuorten parissa eri tieteenaloilla. Meidän tavoitteemme on tuoda tätä tutkimustietoa arjen asiantuntijoiden hyödynnettäväksi.” 

RALLA on saanut alkunsa lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvistä tarpeista ja haasteista. Arjen asiantuntijoiden työn tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen turvaaminen yhdessä lapsen ja vanhemman kanssa. Pulmana on, että arjesta tehdyt havainnot lapsen ja ryhmän vahvuuksista ja haasteista tehdään usein kirjaamalla ylös sattumanvaraisia huomioita. Samaan aikaan asiantuntijat kaipaavat lisätietoa ja käytännön työkaluja, joiden avulla he voivat ratkaista arjessa esiin nousseita haasteita.  

RALLAn asiantuntijat, FT Tiina Lautamo, FT Vilja Laaksonen ja KT Tiina Lämsä , lähtivät kukin tahoillaan etsimään ratkaisua tähän pulmaan. Nämä tutkimusmatkat tuottivat kolme monitieteistä väitöskirjaa, joissa syvennyttiin lapsuuteen, leikki- ja kaveritaitoihin sekä kiusaamisen ehkäisemiseen. RALLAn tavoitteena on tuoda tätä tutkimustietoa arjen asiantuntijoiden hyödynnettäväksi. 

Yli kymmenen vuoden kehitystyönjälkeen RALLA haluaa osaltaan auttaa lasten ja nuorten parissa toimivia aikuisia onnistumaan kasvatus- ja koulutustavoitteissaan. Työtä ajaa eteenpäin vahva usko siihen, että lasten ja nuorten turvalliseen kehitykseen panostaminen on paras investointi kestävään tulevaisuuteen.

VILJA LAAKSONEN
”Taitoja voi aina oppia. Siksi pieniltä tuntuvat myönteiset kokemukset lapsuudessa voivat saada aikaan isoja asioita tulevaisuudessa.”

Kavereiden kanssa lapsi astuu maailmaan, jossa neuvotellaan yhdessä leikin säännöistä, jaetaan uusia kokemuksia tarinoiden siivittämänä ja solmitaan kaverisuhteita. Näin lapset tarvitsevat erilaisia vuorovaikutustaitoja vertaistensa kanssa. Viestinnällä on valtava voima niin lasten kuin meidän aikuistenkin välisissä vuorovaikutussuhteissa, sillä kaikki tärkeä elämässä kiteytyy lopulta vuorovaikutukseen.

Minulla on vankka tutkimus- ja koulutustausta. Olen väitöskirjassani tutkinut lasten vertaissuhteita ja kiusaamista esikoulun vertaisryhmässä. Tutkimuksen näkökulmana on, että vertaissuhdetaitojen kehittäminen tukee kiusaamiseen puuttumista jo ennen kouluikää. Olen iloinen siitä, että voin RALLA:ssa pyrkiä omalta osaltani vaikuttamaan siihen, että tarjoamme lapsille mahdollisimman hyvät valmiudet kavereiden kanssa toimimiseen.”

Vastualue RALLA-tiimissä: Viestinnän ja liiketoiminnan johtaja & kiusaamisen ehkäisemisen ja lasten kaverisuhteiden asiantuntija.

Koulutus: FT, YTM, pedagoginen pätevyys

#kaveritaidot, #vertaissuhdetaidot, #ryhmätoiminta, #vuorovaikutus, #varhaiskasvatus, #koulutus

Email: vilja.laaksonen@ralla.fi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vilja-laaksonen-1b733b67
Twitter: @ViljaLaaksonen

TIINA LAUTAMO
”Leikki on maailman tärkein asia ja paras yhteisen toiminnan areena lapsille ja vanhemmille” 

Jatkuva oppiminen on ohjannut polkuani toimintaterapeuttina ja tutkijana. Roolissani opettajana olen kouluttanut tulevia kuntoutuksen asiantuntijoita erityisesti auttaen heitä käsitteellistämään oppimaansaTyössäni toimintaterapeuttina innostuin aikoinaan pohtimaan leikin merkitystä lapsen oppimisen peruslähtökohtana ja osallistumisen paikkana. Leikillisyys, merkityksellisyys ja sitoutuminen toimintaan ohjaavat ihmisen oppimista läpi elämän. Olen toiminnan tieteen asiantuntija, mutta myös viiden lapsen äiti ja mummo seitsemälle lapsenlapselle. Lapset pitävät minut kiinni käytännön elämässä, ja ajattelenkin, että hyvä tutkimus on aina sovellettavissa käytännön työn hyödyksi. 

Tukijana olen eksynyt syvälle leikin kiehtovaan maailmaan. Leikin moninaisuus haastaa tutkijaa monella tavalla. Teoreettisena ajattelijana lähtökohtanani on ollut määrittää leikkimistä toimintana ja oppimisen areenana. Olen väitöskirjatutkimuksessani rakentanut leikkitaitojen havainnoinnin menetelmän ja validoinut sen keräten aineistoa monenlaisten leikkijöiden toiminasta. Nimesin kehittämäni työkalun RALLA:ksiNyt RALLA on paljon enemmän. Se on yritys ja palvelukonsepti, jonka tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tutkittuja ja luotettavia välineitä varhaiskasvattajien ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön.  

Vastualue RALLA-tiimissä: Asiakkuus ja myyntijohtaja & leikin pedagogiikan ja kuntoutuksen asiantuntija.

Koulutus: Filosofian tohtori (varhaiskasvatus)Terveystieteiden lisensiaatti, Toimintaterapeutti ja pedagogi. 

#Leikkitaidot, #toimintataidot, #arviointi, #toimintaterapia, #varhaiskasvatus, #lapset 

Email: tiina.lautamo@ralla.fi
Linkedin: https://fi.linkedin.com/in/tiina-lautamo-10445727 

TIINA LÄMSÄ
Lapset osaavat kertoa paljon arjestaan, hyvinvoinnistaan ja oppimisestaan, kun kysytään oikeita kysymyksiä oikeilla välineillä.” 

Intohimonani on käytännön toiminnan ja tutkimuksen yhdistäminen. Olen ilokseni päässyt vuosien varrella osalliseksi varhaiskasvatusta koskevaan monitahoiseen keskusteluun RALLAN:n lisäksi myös lapsuuden –ja kulttuurintutkijana, varhaiskasvatuskonsernin pedagogisena johtajana sekä perustamani taidepäiväkotien yrittäjänä ja toimitusjohtajana.  

Oman päiväkodin perustamisen ajatus syttyi siitä huomiosta, että lapset olivat kadonneet kaupunkikuvasta ja keskustan palvelutarjonta oli suunnattu pääosin aikuisille. Päätimme vallata kaupunkitilaa takaisin lapsuudelle ja luovuudelle.  

Palo saada lasten ääni kuuluville on mukana edelleen. RALLA:ssa tarjoamme tutkituista työkaluista tukea päivittäiseen kasvatus- ja koulutustyöhön. Lasten itsearviointi ja lasten asiakastyytyväisyyden kartoittaminen kiinnostavat muuttuvassa kasvatuskentässä niin kotimaisia kuin kansainvälisiä toimijoita. Työskentelen myös RALLA:ssa lapsuuden ja luovuuden innoittamana! 

Väitöstutkimuksessani selvisi, että lasten päivittäisen elämän systemaattiseen havainnointiin käytettävä päiväkirja motivoi aikuisia kiinnittämään huomiota lapsiin ja arjen vuorovaikutustilanteisiin lasten kanssa. Kävi ilmi, että päiväkirjalla onkin useita sovellusmahdollisuuksia myös pedagogisena toiminnanohjauksen ja arvioinnin välineenä. Siksi lähdin kehittämään myös digitaalista mobiiliperustaista visuaalista kyselytutkimuksen menetelmää lasten omien kokemusten tutkimiseen osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusryhmää. 

Vastualue RALLA-tiimissä: Luova johtaja & lasten asiakaskokemusten ja varhaiskasvatuksen asiantuntija.

Koulutus: Kasvatustieteen tohtori ja varhaiskasvatuksen opettaja 

#havainnointi, #itsearviointi, #varhaiskasvatus, #pedagogiikka, #koulutusjohtaminen, #visuaalinenlapsuustutkimus, #mediatutkimus, #innovaatiot, #osallisuus, #kestäväoppiminen  

Email:tiina.lamsa@ralla.fi
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/tiinal/