RALLA-BLOGI

Keskity leikkiin

Leikki on yleismaailmallinen ilmiö: lapset leikkivät kaikkialla. Jo pienetkin lapset puhuvat leikkimisestä ja leikeistään. Leikki on kuitenkin ilmiö, joka on vaikeasti käsitteellistettävissä yksiselitteisesti ja kattavasti. Leikin asiantuntijuus vaatii kuitenkin taitoa määritellä leikkiä ja kykyä tiedostaa, miten leikki rakentaa lapsen maailmaa ja toimii oppimisen alustana tai päämääränä. Leikkiä voidaan tarkastella itseisarvona ja nähdä, että leikki on … Continue reading Keskity leikkiin

Digitaaliset ratkaisut parantavat lasten oppimisvalmiuksia ja tasavertaisuutta 

Voivatko digitaaliset menetelmät auttaa kasvattajia hahmottamaan ja ennakoimaan lapsen oppimisen tarpeita? Digitaalisia palveluita on mahdollista hyödyntää entistä tehokkaammin yksinäisyyden ja kiusaamisen kitkemiseen lasten maailmasta sekä lasten asiakasnäkökulman kuulemiseen. Digitaaliset työvälineet voivatkin toimia varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnanohjauksen välineenä, laadun arvioinnissa sekä lapsen kasvun tukemisessa, oppimisen ilon syntymisessä, omien vahvuuksien tunnistamisessa ja kehityksen tukemisessa parhaalla mahdollisella tavalla.  Olen hypännyt tammikuussa 2020 mukaan RALLAn toimintaan kehittämään tutkituista työkaluista tukea päivittäiseen kasvatus- ja koulutustyöhön.  Digitaaliset menetelmät … Continue reading Digitaaliset ratkaisut parantavat lasten oppimisvalmiuksia ja tasavertaisuutta 

Satsaus lapsiin ja nuoriin on paras investointi tulevaisuuteen 

Lapsen aktiivisen osallistumisen mahdollistaminen ja tukeminen on arvokasta sekä lapsen tulevaisuuden että lapsuuden näkökulmasta. Jokaisella lapsella on oikeus saada turvallisia kokemuksia omassa vertaisryhmässään. Lasten oikeuksien takaaminen on puolestaan aikuisten velvollisuus. Miten me aikuiset voimme osaltamme mahdollistaa lapsen oman äänen esiin tuominen ja turvallisen kiinnittymisen vertaisryhmään?   Kavereiden kanssa leikkiminen on yksi varhaiskasvatuksen parhaita puolia – ainakin, jos lapsilta … Continue reading Satsaus lapsiin ja nuoriin on paras investointi tulevaisuuteen 

Kohti luotettavaa havainnointia

Luotettava havainnointi tapahtuu käyttäen tutkittuja teoriaan pohjaavia menetelmiä. Tämä on videoluentosarjan ensimmäinen osa, jossa tutustut luotettavan havainnoinnin periaatteisiin. Video on tehty yhteistyössä Arcadan ammattikorkeakoulun kanssa ja suunnattu varhaiskasvatuksen täydennyskoulutukseen. Video on toteutettu osana OPH:n koulutus hanketta: Full av känslor. KATSO VIDEO

Varhaiskasvattaja lapsen osallistumisen mahdollistajana – havainnoinnin haasteet varhaiskasvattajan arjessa

Lasten osallistumisen ja osallisuuden mahdollistaminen erilaisissa arjen ympäristöissä on nostettu yleisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin kasvatuksen, sosiaalialan kuin kuntoutuksenkin asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Lapsen osallistuminen ja liittyminen toimintaan mahdollistuu, kun lapsella on riittävät taidot osallistua itselleen merkitykselliseen ja tarkoituksenmukaiseen tekemiseen ja kun ympäristö huomioi hänen aloitteitaan sekä tarvittaessa tukee lapsen toimintaa. Lapsi tarvitsee aikuisen oikeanlaista ohjausta ja tukea, … Continue reading Varhaiskasvattaja lapsen osallistumisen mahdollistajana – havainnoinnin haasteet varhaiskasvattajan arjessa

Taitoja opitaan tekemällä ihan itse

Luennoin usein lapsen elämäntaitojen kehityksestä. Kun puhun alle kouluikäisen lapsen taitojen oppimisesta, minulta kysytään mitä kaikkea missäkin iässä tulisi osata. Ikään vertaaminen perustuu aiemmin vahvasti vallalla olevaan käsitykseen niin kutsutusta normaalista kehityksestä. Haluaisin kuitenkin kääntää normiajattelun näkökulman enemmän siihen, onko lapsella riittävät taidot osallistua vertaistensa toimintaan erilaisissa arjen tilanteissa. Osallistuessaan lapsi oppii koko ajan uusia … Continue reading Taitoja opitaan tekemällä ihan itse

Laatua varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö muutoksessa Varhaiskasvatustyön toimintaympäristö on viime vuosien aikana monin tavoin muuttunut. Nähtävissä on useita muutostrendejä, jotka ovat jo voimakkaasti käynnissä ja joiden voidaan ennakoida myös tulevina vuosina tuovan uusia haasteita varhaiskasvatustyölle ja siinä tarvittavalle osaamiselle. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa työotetta (OKM, 2015) Yhteiskunnan rakenteelliset, kulttuuriset, tekniset ja taloudelliset muutokset ovat vaikuttaneet … Continue reading Laatua varhaiskasvatukseen

Leikin rajat lapsen arjessa

Alle kouluikäisen lapsen arkea tarkastellessa näyttää se kilpistyvän yhteen merkittävään sanaan LEIKKI. Tämä ehkä siksi, että leikin tutkijana minulla on sellaiset silmälasit päässäni, joiden läpi näkyy lasten toiminnasta se leikin leikillisyys, hauskuus ja uutta luovat toiminnot. Viiden lapsen äitinä ja neljän lapsenlapsen mummona asiaa tarkastellessani, yhdessä vietetyn joululoman jälkeen, tosin palautuu mieleen myös ihan tavallinen … Continue reading Leikin rajat lapsen arjessa

Tavoitteellista pedagogiikkaa

Varhaiskasvattajat tekevät maassamme arvokasta ja osaavaa työtä. Uudistuva varhaiskasvatuslaki tuo kuitenkin lisää haasteita varhaiskasvattajan työhön. Varhaiskasvatuksen tulisi olla nyt ja tulevaisuudessa jokaisen lapsen kohdalla suunnitelmallista työtä, joka perustuu lapsen yksilöllisten vahvuuksien ja pulmien arvioimiseen ja tavoitteelliseen tukemiseen, siksi osaamista, työvälineitä ja menetelmiä tulee kehittää edelleen. Varhaiskasvatuksessa voitaisiin ottaa käyttöön kuntoutuksessa jo käytössä olevaa ja hyväksi … Continue reading Tavoitteellista pedagogiikkaa