Asiantuntijat


Lapsen lähiympäristöön viedyt palvelut mahdollistavat moninaisten taitojen harjoittelun luonnollisessa ympäristössä.

RALLA-palvelu tarjoaa työvälineet lasten kuntoutukseen ja kasvun tukeen lapsen arjessa.

Hyvät hoito- ja kuntoutuskäytännöt korostavat lapsen ja perheen arkeen vietäviä palveluita. Erityisen tuen ja kuntoutuksen lähtökohtana tulee aina olla lapsen osallistumisen mahdollistaminen. Päiväkoti-ikäisen lapsen kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti leikkiin osallistumista ja kaveritaitojen harjoittelua, mutta myös itsestä huolehtimisen taitojen opettelua.

Kun kasvatuksen ja kuntoutuksen tavoitteet kohdentuvat osallistumisen ja arjen taitojen oppimiseen, tulee myös havainnoinnin ja tuen menetelmien tällöin olla lapsen luonnolliseen toimintaan ja osallistumiseen kohdentuvia. Lapsen taitojen kehittymistä tulee myös seurata luotettavin osallistumista arvioivin mittarein.

Tavoitteellista arjen tukea yhteistyössä

Kuntoutuksen ja varhaiskasvatuksen tavoitteet tulee asettaa yhdessä lapsen ja perheen kanssa ja kaikkien osapuolien tulee sitoutua niihin. On tärkeää, että käytetyt työvälineet auttavat nostamaan keskusteluun erityisesti arjessa esiin tulevia haasteita. RALLA-palvelun avulla voidaan havainnollistaa leikissä ja kaveritaidoissa näkyviä haasteita. Ohjelmasta tulostettavat yhteenveto-, taito- ja tavoiteraportit auttavat suunnittelemaan lapsen arkea tukevia ja kuntouttavia toimia.

Tasavertaisia mahdollisuuksia osallisuuteen

Hyvän kuntoutuksen tulee olla tasapuolista ja oikeudenmukaista. Tarvitsemme yhteisiä kriteereitä tuentarpeen määrittämiseksi. RALLA-palvelun yhteenvetoraportti antaa tutkimukseen pohjaavat kriteerit osoittamaan, milloin lapsi tarvitsee varhaista ja erityistä tukea leikkitaitojen ja kaveritaitojen harjoitteluun.

Leikkiin ja kaveritoimintaan osallistumista havainnoimalla voimme osoittaa parhaiten lapsen tuen tarpeita.

Ota yhteyttä